Evaluation of internet addiction in a group of high school students: a cross-sectional study
Özden Şükran Üneri, Canan Tanıdır
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2011;24:256-272
PDF
Article No: 2   Article Type :  Research
Objective: In this study, we aimed to investigate internet addiction and the effects of some variables like age, gender, parental age and education, number of siblings, existence of internet connection at home, existence of computer in the adolescent’s room, time spent on internet, adolescent’s cigarette use, depression inventory score on internet addiction inventory scores in a group of high school students.

Method: The study group consisted of students of a high school in Ankara city center who volenteered to participate in the study. Data was collected by a socio-demographic information form, Beck Depression Inventory (BDI) and Internet Addiction Inventory (IAI). A probability level of p<0.05 was used to indicate statistical significance.

Results: The study group consisted of 211 students of whom 54% (n=114) were female. Time spent on internet and depression scores were positively correlated with IAI scores and IAI scores of males were significantly higher than IAI scores of females. No significant correlation was found between the IAI scores and other variables. The following items were found to be statistically significant in differentiating the ‘addicted group’ from the ‘non-addicted group, respectively: to be male, a high depression score and long time spent on internet.

Conclusion: According to our study results, among high school students, the likelihood of internet addiction is higher in males. Level of depression and the time spent on internet were found to be possible risk factors that effect internet addiction. The results of our study will be helpful for future protective studies about internet addiction.
Keywords : Internet addiction, risk factors, adolescent
Bir grup lise öğrencisinde internet bağımlılığı değerlendirmesi: Kesitsel bir çalışma
PDF
Makale No: 2   Makale Türü :  Araştırma
Amaç: Bu çalışmada, liseye devam eden bir grup ergende internet bağımlılığı ile yaş, cinsiyet, anne-baba yaşı, anne-baba eğitim düzeyi, kardeş sayısı, evde internet erişiminin mevcudiyeti, ergenin internet başında geçirdiği süre, ergenin odasında bilgisayar bulunup bulunmaması, ergenin sigara kullanıp kullanmaması ve depresyon ölçek puanı gibi değişkenlerin internet bağımlılığı ölçek puanına etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Çalışma örneklemi, Ankara il merkezinde bir liseye devam eden ve çalışmaya katılmaya gönüllü olan öğrencilerden oluşmaktadır. Çalışma verileri; sosyodemografik bilgi formu, Beck Depresyon Ölçeği ve İnternet Bağımlılığı Ölçeği ile toplanmıştır. Tüm istatistiksel değerlendirmelerde, anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edilmiştir.

Bulgular: Örneklem, %54’ü (n=114) kız, 211 öğrenciden oluşmaktadır. İnternet Bağımlılığı Ölçek puanı ile değişkenlerin ilişkisi incelendiğinde, internette kalma süresi ve depresyon skoru arttıkça bağımlılık ölçek puanının da arttığı, erkeklerin kızlara göre bağımlılık ölçek puanlarının istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek olduğu, diğer değişkenlerle bağımlılık ölçek puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki olmadığı saptanmıştır. Ayrıca, bağımlı grubu bağımlı olmayan gruptan ayırt etmede, sırasıyla, erkek olmanın, depresyon skorunun yüksek olmasının ve internette uzun süre kalmanın istatistiksel olarak anlamlı etkisinin olduğu görülmüştür.

Sonuç: Çalışma sonuçlarımıza göre, lise öğrencilerinde internet bağımlılığı olasılığı erkek cinsiyette daha fazladır. İnternet bağımlılığını etkileyen olası risk etkenleri olarak gencin depresyon düzeyi ve internette geçirdiği süre belirlenmiştir. Çalışma bulgularının internet bağımlılığı ile ilgili yapılacak koruyucu çalışmalar açısından yararlı olacağı düşünülmüştür.
Anahtar kelimeler : İnternet bağımlılığı, risk etkenleri, ergen
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.